Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Kancelaria Notarialna
Katowice

Notariusz Adam Robak

Zakres czynności notarialnych


Artykuł 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. nr 189 poz. 1158 z 2008 roku), informuje że notariusz dokonuje następujących czynności:

1) notariusz sporządza akty notarialne takie jak: umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, majątkowe umowy małżeńskie i ustanowienie użytkowania, hipoteki i służebności. Akt notarialny jest wymagany również w wypadku niektórych czynności prawa handlowego,
2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia w obecności wszystkich spadkobierców,
3) sporządza poświadczenia,
4) notariusz doręcza oświadczenia, które mogą mieć skutki prawne. Notariusz potwierdza doręczenie w protokole, w którym zamieszcza się również treść odpowiedzi adresata,
5) Spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, spółek, spółdzielni i innych osób prawnych przewidzianych w prawie. Protokoły w formie aktu notarialnego dotyczą m.in. stwierdzenia przebiegu czynności wywołujących skutki prawne,
6) Sporządza protesty weksli i czeków. Protesty to inaczej akty publiczne, sporządzone zgodnie z artykułami dotyczącego ich prawa. Protesty są wnoszony, gdy weksel lub czek nie zostaje przyjęty lub dochodzi do odmowy zapłaty. W obowiązku notariusza jest odebranie należności i ich pokwitowanie, jeśli dłużnik, przeciwko któremu wniesiono protest zdecyduje się spłacić zobowiązania,
7) przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe. Notariusz przyjmuje na przechowanie pieniądze i papiery wartościowe wyłącznie w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością (art. 108 Prawa o notariacie), przy czym pieniądze - na specjalne konto bankowe. w przypadku przyjęcia dokumentu - dotyczy to wszelkiego rodzaju dokumentów nawet w kopertach zamkniętych, przy czym w tym ostatnim przypadku, koperta powinna być zaopatrzona w podpis składającego (art. 106 Prawa o notariacie),
8) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów (aktów notarialnych), które zgodnie z art. 109 Prawa o notariacie mają moc oryginału. Ponadto notariusz m.in. poświadcza własnoręczność podpisu i datę okazania dokumentu,
9) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów notarialnych, oświadczeń i innych dokumentów,
10) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Notariusz przyjmuje na przechowanie pieniądze i papiery wartościowe wyłącznie w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością (art. 108 Prawa o notariacie), przy czym pieniądze - na specjalne konto bankowe. w przypadku przyjęcia dokumentu - dotyczy to wszelkiego rodzaju dokumentów nawet w kopertach zamkniętych, przy czym w tym ostatnim przypadku, koperta powinna być zaopatrzona w podpis składającego (art. 106 Prawa o notariacie).

Skontaktuj się z namiKancelaria Notarialna Katowice
Notariusz Adam Robak
40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13
(w budynku ALTUS)
tel. +48 32 603 04 50
tel. +48 32 603 04 51
tel. +48 32 603 04 52

kom. +48 661 381 908
kom. +48 605 452 297

sekretariat@notariuszadamrobak.pl
Kancelaria Notarialna Katowice, ulica Uniwersytecka 13
mapa dojazdu